Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Marlboro

Lửa Việt - Lua Viet Youth Association

P.O. Box 349, , , , 07746-0349

www.luaviet.org

Các sinh hoạt LV gồm có: 1. Hoạt động văn hóa. 2. Hoạt động từ thiện. Tất cả chương trình sinh hoạt từ thiện mà LV đã và đang thực hiện phần lớn nhắm vào giúp đỡ trẻ em nghèo, mồ côi, không nơi nương tựa. Một số chương trình khác được thực hiện vì nh ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ