Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Alexandria

5604 Bouffant Boulevard, , , , 22311

www.facebook.com/hoituthienphaphoa

Giúp người nghèo qua các ban từ thiện ở chùa hay các cơ sở từ thiện địa phương như hội người cùi, hội người mù, nhà tình thương nuôi trẻ mồ côi, trẻ em tàn tật...Tiền được đem đến tận thôn.

Hạng mục:America - USA - Mỹ
Phone(703) 379-9093