State / Tỉnh / Tiểu bang: Bắc Kạn

Tổ 10B, phường Đức Xuân, , ,

Bản tính của một người luôn đề cao chữ “tâm” cùng với chữ “thiện”. Những việc làm xuất phát từ chữ tâm, anh không nghĩ mình giúp cho người và mong người trả ân, mà  anh luôn suy nghĩ bất kể là ai cho đi dù là ít, nhưng sẽ được mãi mãi. Đó là nhữ ...

Hạng mục:Người Việt Nam