Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Great Falls

Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam (LEAF-VN)

10889 Woodleaf Lane, , , , 22066

www.leaf-vn.org

TÔN CHỈ: Hội Hỗ Trợ Thư Viện và Giáo Dục Việt Nam (LEAF-VN) được thành lập nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam thực hiện một nền giáo dục tốt đẹp bằng cách trợ giúp việc phát triển các hệ thống và dịch vụ thư viện trong cả nước. MỤC TIÊU Hội Hỗ Trợ Thư Vi ...

Hạng mục:America - USA - Mỹ