Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: th��� x�� T��n Uy��n