Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: th��� x�� Ch��u �����c