Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: qu���n Ng�� Quy���n