Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huy���n C��i N�����c