Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huy���n Ph�� T��n