Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Toronto

Eyes of Compassion Relief Organization - Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời

52 Evelyn Wiggins Dr, , , , M3J 0E8

www.eyesofcompassion.org

Chúng tôi là những thiện nguyện viên cùng nhau làm việc phục vụ những ngườì nghèo khó ở Việt Nam và những nước lân cận, tập trung giúp đỡ những vùng hẻo lánh, ít có những phái đoàn từ thiện thăm viếng. Những thành viên làm việc đều có kinh nghiệm và tình ...

Hạng mục:Canada