Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Th��� x�� Ninh H��a