Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: TP Th��i Nguy��n