Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: TP Phan Thi���t