Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Ottawa

Tu Tam Foundation - Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (QTTTT)

1 Windhurst Drive, , , , L5V 2J4

tutamfoundation.org

Quỹ Từ Thiện Từ Tâm (QTTTT) được thành hình từ năm 2010, là một hội đoàn bất vụ lợi được chính phủ Ontario chấp thuận với Ontario Corp. number: 843782335. Quỹ được điều hành bởi những thiện nguyện viên là ban chấp hành và hoạt động với chủ yếu nhằm nâng c ...

Hạng mục:Canada
Mobile / ĐT Di Động6138430275
Phone(647) 718-1497