Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Huy���n Th��ng B��nh