Long An

Trung Tâm Bảo Trợ xã Hội tỉnh Long An

Ấp 2, xã Bình Tâm, , ,

btxh.longan.gov.vn

Trung tâm tiếp nhận Tất cả những người có hoàn cảnh cần được bảo trợ trên địa bàn tỉnh Long An (như người già, trẻ em mồ côi....)

Phone(0272) 382 9573

399 Nguyễn Đình Chiểu, Ấp Bình Nam, xã Bình Tâm, , ,

Phone(0272) 382 9689