Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: th��� x�� S��ng C��ng