Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: th��� x�� B���n C��t