Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huy���n Th���nh H��a