Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: huy���n Kim B���ng