Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: TP Qu���ng Ng��i