Suburb / TP / thị xã / quận / huyện: Huy���n Ch��u Ph��